EU projekti
Kontakt
Proizvodnja
Novosti
O nama
EU projekti
1. veljače 2018.

OBAVIJEST O NABAVI (OoN) / PROCUREMENT NOTICE (OoN)
NABAVA, ISPORUKA, MONTAŽA, INSTALACIJA, PUŠTANJE U POGON, OBUKA DJELATNIKA ZA RAD TE PRUŽANJE STANDARDNOG JAMSTVENOG ROKA ZA STROJEVE I OPREMU /
SUPPLY, DELIVERY, MONTAGE, INSTALLATION, COMMISSIONING, TRAINING OF EMPLOYEES FOR WORK AND PROVIDING A STANDARD WARRANTY PERIOD FOR MACHINES AND EQUIPMENT

KK.03.2.1.05.0036/5

Poštovani, / Dear,

Clarum d.o.o., Ulica I Industrijski odvojak 9, HR-35400 Nova Gradiška, OIB: 36280841645 (u daljnjem tekstu Naručitelj), provodi projekt pod nazivom „Unapređenje konkurentnosti tvrtke CLARUM, Nova Gradiška, ulaganjem u strojeve i opremu“ ukupne vrijednosti 9.266.872,16 HRK od čega je 2.811.763,55 HRK sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) / Clarum Ltd., Ulica i industrijski odvojak 9, HR-35400 Nova Gradiška, OIB: 36280841645 (hereinafter: Contracting Authority) implements the project named „Competitiveness improvement of the firm CLARUM, Nova Gradiška, by investment in machines and the equipment“ of total value 9.266.872,16 HRK of which 2.811.763,55 HRK is co-financed by non-refundable funds of the European Union from European Regional Development Fund (ERDF).

Predmet nabave je nabava, isporuka, montaža, instalacija, puštanje u pogon, obuka djelatnika za rad te pružanje standardnog jamstvenog roka za strojeve i opremu /
Subject of procurement is supply, delivery, montage, installation, commissioning, training of employees for work and providing a standard warranty period for machines and equipmentU prilogu ove Obavijesti nalaze se sljedeći dokumenti koji čine ponudbenu dokumentaciju / In the attachment of this Notice are the following documents that form the tender documents:

Za potpune informacije o pravilima javne nabave molimo vas da pogledate vodič Prilog 4 – Postupci javne nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0 iz travnja 2016. godine) – https://strukturnifondovi.hr/ For complete information on public procurement rules, please see the Practical guide to Annex 4 – Procurement procedures for persons that are not obliged to Law of Public Procurement (version 2.0 of April 2016.) – https://strukturnifondovi.hr/

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim mjestima (medijima) na kojima je objavljena Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje (http://www.clarum.hr/) bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta / During the period for tender submission economic operators may request additional information related to the tender documents, the Contracting Authority will publish all answers on available places (media) on which the Procurement Notice and Tender documentations was published (http://www.clarum.hr/) without disclosing the identity of economic operator.

 

Podaci o naručitelju (NOJN): / Contracting Authority information (NOJN)
Naručitelj (NOJN): / Contracting Authority (NOJN): Clarum d.o.o.
Sjedište: / Address: Ulica I Industrijski odvojak 9, HR-35400 Nova Gradiška
OIB: / VAT: 36280841645
Kontakt osoba: / Contact person: Ivan Šimić, direktor / director
E-mail: / E-mail: ivan@clarum.hr
Telefonski broj: / Phone number: +385 98 801 646

 

Ponuda uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se dostaviti na adresu iz točke 6.1. Dokumentacije za nadmetanje, najkasnije 26.02.2018. godine do 12:00 sati. Za datum zaprimanja smatra se datum slanja, odnosno datum zaprimanja u poštanski ured ili kurirsku službu i sl. / The tender, including obligated documents, annexes and following documents if they are included, must be submitted at the address from section 6.1. of tender documentation,at the latest 26.02.2018 until 12 o'clock. The date of receipt is the date of submission the tender, i.e. the date of receipt in the post office or courier service, etc.

Preuzimanje Obavijesti o nabavi / Procurement notice download
Preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje/ Tender documentation download